Urad za okolje

Vodja: inž. Marco Portelli

Telefon 0481 477253

Osebje: 

Alessio Stacul - Telefon:  0481 477249

Manuela Beltrame - Telefon:  0481 477218

Faks: 0481 477231

E-Pošta: ambiente@comuneronchi.it

Pristojnosti

Urad se ukvarja z vsemi upravnimi postopki, ki so vezani na onesnaževanje (tal, akustično, atmosfersko, itd.), ki jih preverjajo različni nadzorni organi.

Skrbi za izpolnjevanje okoljskih obveznosti Uprave na področju upravljanja z odpadki in postopka za izdajo Enotnega okoljskega dovoljenja.

Na splošno se ukvarja s postopki, ki so izključno vezani na teritorij (na primer obnova odlagališča odpadkov v ulici Monte Sei Busi in obnovitev okolja na območju kamnoloma) brez poseganja v dejavnosti, ki spadajo v pristojnost javnih investicij in urbanizma.

Podaja mnenja in pripombe v občinski pristojnosti glede načrtov in projektov, ki so v postopku okoljskega ocenjevanja.

Urad je pristojen je za pristop k različnim okoljskim kampanjam obveščanja in ozaveščanja,  ki jih predlagajo višje institucije in/ali občinski organi, kot je „Očistimo svet“.

Izdaja dovoljenja v zvezi s hrupom v primeru glasbenih dogodkov, prireditev ali del na cesti in gradbeniških del prek Enotnega okenca za gospodarske dejavnosti.

Ureja dejavnosti nadzora na področju obremenitve s hrupom v soglasju z Deželno agencijo za okolje ARPA in Policijo.

Ureja vse potrebne akte za izvedbo Občinskega akcijskega načrta za varstvo kakovosti zraka.

Skrbi za razmerja z Enotno upravo za vodne storitve in odpadke.

Vzdržuje stike s podjetjem I.S.A. Isontina Ambiente srl, ki skrbi za zbiranje trdnih komunalnih in drugih odpadkov.

Skrbi za razdeljevanje zelenih vrečk za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov tistim, ki so upravičeni do delne oprostitve.

Določa območja za postavitev cestnih zabojnikov za odpadke v soglasju s Lokalno policijo in s podjetjem Isontina Ambiente s.r.l.

Tukaj več informacij o zbiranju trdnih komunalnih odpadkov

Podpira občane in uprave večstanovanjskih hiš v primeru degradacije zaradi širjenja škodljivcev in mrčesa.

Sodeluje s Policijo, z Deželno agencijo za okolje ARPA in z Javnim zdravstvenim podjetjem glede institucionalnih nadzornih dejavnosti na področju zdravstvene oskrbe in higiene.

Upravlja ARAM, deželni arhiv azbesta.

Upravlja postopke odnašanja azbesta z javnih površin, ki jih zapustijo neznani.

Sprejema sanitarne odredbe za odstranjevanje azbestnih struktur na površinah v zasebni lasti, če so izpolnjeni ustrezni pogoji, in v primeru nespoštovanja odredbe skrbi za odstranjevanje prek specializiranih in pooblaščenih podjetij po uradni dolžnosti.

Sprejema sanitarne odredbe, če so izpolnjeni ustrezni pogoji, za odpravo nevarnosti za javno zdravje in higieno, ki nastane zaradi degradacije na zasebnih območjih, na primer širjenje golobov, podgan, žuželk ali laznine, in v primeru nespoštovanja odredbe skrbi za odstranjevanje prek specializiranih in pooblaščenih podjetij po uradni dolžnosti.

Skrbi za dejavnosti dezinsekcije žuželk in laznine ter za deratizacijo javnih površin.

Skrbi za dejavnosti v občinski pristojnosti v primeru posebnih zdravstvenih razmer.

V sodelovanju s prostovoljnimi organizacijami upravlja mačji register in skrbi za mačje kolonije.

Skrbi za postopke odstranjevanja trupel hišnih živali prek specializiranih podjetij.

Pristojni občinski odbornik

Odbornica:  Elena Cettul