URAD ZA REGISTER PREBIVALSTVA

Urad za register prebivalstva redno dopolnjuje register z namenom poznavanja in dokumentiranja gibanja in stanja prebivalstva občine. Urad se ukvarja z:

Vpis v register prebivalstva občanov s stalnim prebivališčem

Registracija je obvezna in mora biti opravljena v 20 dneh od dejanske spremembe prebivališča. Zahteva jo polnoletni član družine.

S 5. členom UZM št. 5, z dne 9. februarja 2012, so bili uvedene nove dispozicije v zvezi z načini izjavljanja osebnih podatkov v skladu s črkami a), b) in c) prvega odstavka 13. člena UPR št. 223, z dne 30. maja. 1989, kot tudi postopek registracije in naknadnega nadzora nad danimi izjavami. Za izjave osebnih podatkov je treba izpolniti spodnje obrazce, ki jih je možno neposredno predložiti okencu za register prebivalstva ali pa s priporočeno pošto, po faksu ali telematsko. Telematska predložitev je dovoljenja pod enim od naslednjih pogojev:

a) da je izjava digitalno podpisana;

b) da je izjava posredovana prek certificirane elektronske pošte izjavitelja;

c) da skenirano kopijo izjave z lastnoročnim podpisom in kopijo osebnega dokumenta posredujete po navadni elektronski pošti.

BOJ PROTI NEZAKONITI ZASEDBI NEPREMIČNIN

5. člen UZN št. 47, "Izredni ukrepi za nepremičninsko krizo, za gradbeni trg in Expo 2015", z dne 29. marca 2014, določa, da "kdor nezakonito in brez dovoljenja zasede nepremičnino, ne more zaprositi za prebivališče in za povezavo nepremičnine z javnimi storitvami. Vsi dokumenti, ki so izdani kljub načelu prepovedi, so neveljavni z vseh pravnih vidikov."

Naslov urada za register prebivalstva: Trg Unità 1, 34077, Ronke;

tel.št 0481/477230 - Faks 0481/477224

Naslov elektronske pošte: anagrafe@comuneronchi.it

CEP:  comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Urnik: od ponedeljka do petka od 9.30 do 11.30

in sredo od 16.30 do 18.00

 

Vpis v register prebivalstva Italijanov s stalnim prebivališčem v tujini

V registru AIRE so vpisani vsi italijanski državljani, ki so se rodili in živijo v tujini, in vsi italijanski državljani, ki so svoje običajno prebivališče preselili iz italijanske občine v drugo državo. 

Pomembno je, da se tisti, ki trajno prenese svoje prebivališče v tujino, obvesti urad občine in zlasti italijanski konzulat v tujini v roku 90 dni od preselitve.

STORITEV JE BREZPLAČNA 

Potrdila iz registra prebivalstva

Občina stalnega prebivališča izdaja naslednja potrdila:

  • POTRDILO O STALNEM PREBIVALIŠČU
  • POTRDILO O STATUSU DRUŽINE
  • POTRDILO O DRŽVLJANSTVU
  • POTRDILO O ŽIVETJU
  • POTRDILO O NEOBSTOJU ZADRŽKOV ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE
  • POTRDILO O VDOVSTVU

Potrdila iz registra prebivalstva veljajo 6 mesecev po izdaji
Na utemeljeno zahtevo so izdani tudi PRETEKLA DRUŽINSKA POTRDILA in PRETEKLA POTRDILA O STALNEM PREBIVALIŠČU.

Za vsa potrdila velja upravna taksa (kolek 16,00 EUR), razen izjem, ki jih določa zakon.

CENA:

  • 0,26 EUR za oproščene kolka
  • 0,52 EUR za potrdila s kolkom

ČAKALNA DOBA TAKOJŠNJA IZDAJA

NEKAJ DNI ZA PRETEKLA POTRDILA

Nadomestna dokazilna izjava in overitev podpisa

Za overitev podpisov je treba potrdilo podpisati v prisotnosti pooblaščenega uslužbenca in, razen v primeru oprostitve, prilepiti kolek v vrednosti 16,00 EUR.

CENA:

  • 0,26 EUR za oproščene kolka
  • 0,52 EUR overitev podpisa s kolkom

ČAKALNA DOBA: TAKOJŠNJA IZDAJA

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento e identità

Ai sensi dell'art. 104 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 la validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogataal 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Obrazci za nadomestne izjave v obliki samoizjave

Samoizjava nudi državljanu možnost oddaje ali pošiljanja kateremu koli javnemu uradu ali ustanovi, ki izvaja javne storitve, pa tudi zasebnikom, ki to dopuščajo, podpisano izjavo, ki v vseh pogledih nadomešča običajno uradno potrdilo.

Ker omenjene izjave ni treba overiti, občan prihrani plačilo kolka.

Samoizjave lahko potrdijo naslednja stanja, osebne lastnosti in dejstva:

a) datum in kraj in datum rojstva
b) stalno prebivališče
c) državljanstvo
d) uživanje političnih in državljanskih pravic
e) samski ali zakonski status, vdovstvo
f) družinski status
g) živetje
h) rojstvo otroka, smrt zakonskega partnerja, prednika ali potomca
i) vpis v registre in sezname občinskih uprav
j) pripadnost poklicnemu združenju
k) študijski naziv, opravljeni izpiti
l) poklicni naziv
m) dohodkovni razred in ekonomski položaj
n) izpolnitev dolžnosti plačila obveznih prispevkov
o) posedovanje davčne številke in identifikacijske številke za DDV
p) brezposelnost
q) status upokojenca in pokojninski razred
r) status študenta
s) status zakonitega zastopnika fizičnih ali pravnih oseb ali skrbništvo
t) članstvo v društvih
u) položaj v povezavi z izpolnitvami vojaških obveznosti
v) nekaznovanost
w) trenutna nevpletenost v kazenske postopke – po lastnem vèdenju
x) status vzdrževanega družinskega člana
y) vse podatki o zainteresiranem, ki so v registrih matičnega urada
z) da ni stanja likvidacije ali stečaja

 

Overitev kopij in uradna potrditev fotografij

Za overitev kopije je treba predložiti dokument v izvirniku in kolek v vrednosti 16,00 EUR, razen v primerih oprostitve plačila.

CENA: 0,26 EUR za potrdila brez kolka in 0,52 EUR za potrdila s kolkom

ČAKALNA DOBA: TAKOJŠNJA IZDAJA

Za uradno potrditev fotografije za izdajo osebnega dokumenta, se je potrebno osebno zglasiti pri uradu za register prebivalstva s fotografijo. Potrditev je oproščena kolka.

CENA: 0.26 EUR

ČAKALNA DOBA: TAKOJŠNJA IZDAJA

Potrjevanje pristnosti podpisa za kupoprodajo motornih vozil

Na Uradu za register prebivalstva se lahko zaprosijo za potrjevanje pristnosti podpisa aktov in izjav, vezanih na prodajo registriranih vozil in prikolic ali na oblikovanje garancijskih pravic. 

CENA: Kolek v višini 16.00 EUR + 0,52 EUR tajniške pristojbine

ČAKALNA DOBA: TAKOJŠNJA IZDAJA

Zbiranje podpisov za predloge civilne iniciative in referendume

V uradu za register prebivalstva so na voljo obrazci za naslednja zbiranja podpisov predlogov ljudske iniciative:

1) Predlog Zakona ljudske iniciative »Izvolitev Predsednika republike s splošnimi in neposrednimi volitvami in ukinitev dosmrtnih senatorjev«.