MATIČNI URAD

Matični urad sledi različnim dogodkom v življenju državljana. Skupaj z drugimi demografskimi uradi je zvesta priča našega obstoja. Matični urad vzdržuje in dopolnjuje registre državljanstev, rojstev, zakonskih zvez (vključno z objavo) in smrti. Državljan stopi v stik z matičnim uradom, ko se mu rodi otrok, ko se poroči ali ko pridobi državljanstvo ter kadar izgubi družinskega člana.

Matični urad izdaja potrdila in izpiske iz knjig rojstev, porok, smrti. Sprejema prijave rojstev, smrti, prošnje za objavo zakonskih zvez; sprejema akte o priznanju bioloških potomcev, odločbe o posvojitvah, določbe, ki dovoljujejo spremembo imena, razsodbe o ločitvah, beleži ukrepe uradnih prepovedi, uvedbe skrbništva, poročne pogodbe.

Skrbi za izvajanje civilnih poročnih obredov.

PRIJAVA ROJSTVA: Rojstvo mora eden od staršev prijaviti v roku treh dni v bolnišnični strukturi, kjer se je otrok rodil, ali pa v občini rojstva ali stalnega bivališča enega od staršev. Če gre za biološkega otroka, ki ga priznavata oba starša, je potrebna prisotnost obeh staršev.  

PRIJAVA SMRTI: Prijavo je potrebno podati v roku 24-ih ur od razglasitve smrti s strani mrliškega oglednika. Prijavo na Matični urad poda tisti, ki je obveščen o dogodku, vendar šele po obisku mrliškega oglednika. Za nesreče ali sumljive slučaje smrti je potrebno pridobiti dovoljenje Državnega tožilstva s Sodišča v Gorici.

POROČNI OGLASI: poročni oglasi, bodisi za civilne, kot za religiozne obrede,  morajo biti objavljeni vsaj 8 zaporednih dni pred sklenitvijo zakonske zveze na oglasnih deskah občin, kjer imata zakonca prijavljeno stalno prebivališče. Prihodnja zakonca morata oddati skupaj prošnjo za objavo matičarju ene od občin, kjer imata stalno prebivališče.

Tukaj obrazec za zahtevo postopka za objavo poroke.

Priporočljiva je prijava na matičnem uradu nekaj mesecev pred sklenitvijo zakonske zveze.
V primeru sklenitve zakonske zveze s katoliškim obredom je treba predložiti prošnjo za objavo, ki jo je predložil župnik Ronk.
Pridobitev potrebnih dokumentov bo samodejno.
Tujci, ki nameravajo skleniti zakonsko zvezo, morajo predstaviti DOVOLJENJE njihovega konzularnega organa v Italiji, z overitvijo podpisa, ko je to zahtevano.

CIVILNA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE: Poročni obred se opravi v občinski sejni dvorani med uradnimi urami (razen ob nedeljah in praznikih).  Za  obrede zunaj uradnih ur (na primer v sobotah), se zahteva plačilo v višini 50,00 EUR.

LOČITEV IN SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONA:
(Nove določbe o ločitvi, razvezi ali spremembi predhodnih dogovorov o ločitvi ali razvezi)


Po začetku veljavnosti 12. člen Zakona št. 162/2014, z dne 11. decembra 2014, lahko pri matičarju zakonca skupaj skleneta ločitev, razvezo ali spremembo prejšnjih pogojev za ločitev ali razvezo. To dejanje ima enak učinek kot sodba sodnikov o ločitvi in razvezi.
Pogoji:  Sporazum se lahko sklene pred matičarjem občine Ronke, ko:
• vsaj eden od zakoncev ima stalno prebivališče v Ronkah
•  če poročni obred, bodisi civilen ali religiozen (s civilnimi učinki), se je odvijal Ronkah
• za poroko v tujini, če je izpisek o sklenjeni zakonski zvezi bil prepisan v register v Ronkah
• ni mladoletnih otrok ali polnoletnih otrok, ki so nezmožni ali hudo prizadeti (tretji odstavek 3. člena Zakona 104/1992) ali ekonomsko ne samostojni.
Sporazum ne sme vsebovati sklicevanja na pogodbe o prenosu premoženja.  Pomoč odvetnika ni obvezna.
Postopek:   Zakonca ali samo eden od njiju, ki želita pripraviti sporazum o ločitvi ali razvezi, morata predložiti osebno ali po e-pošti (anagrafe@comuneronchi.it):
a) obrazec za samoizjavo o ločitvi
B) obrazec za prenehanje civilnih učinkov zakonske zveze po ločitvi pred matičarjem - sodnikom  ali po ločitvi na sodišču s priloženima kopijama veljavnih osebnih dokumentov.
Za prenehanje civilnih učinkov zakonske zveze je potrebno predložiti tudi overjeno kopijo sodne odločbe o prenehanju življenjske skupnosti zakoncev, ki jo je izdalo sodno tajništvo Sodišča.
Po prejemu vseh dokumentov potrebnih za postopek, urad stopi v stik s stranmi, da se dogovori o datumu priprave sporazuma. Zakonca sta takrat dolžna plačati fiksno pristojbino v višini 16,00 EUR, določeno v šestem odstavku, 12. člena zakona št. 162/2014 (Referenčna zakon: 12. člen zakona št. 162/2014).

Vnaprejšnja določila za zdravniške ukrepe (Biološka oporoka)

Zakon št. 219, z dne 22. decembra 2017, "Predpisi o prostovoljni privolitvi in o določbah o vnaprejšnjem zdravljenju" določa, da lahko vsaka polnoletna oseba, po pridobitvi vseh ustreznih zdravstvenih informacij o posledicah svojih odločitev, vloži pri matičnem uradu svoj pravno veljavni medicinski dokument, v katerem so zapisane zdravstvene želje, privolitev ali zavrnitev diagnostičnih preiskav ali oblike zdravljenja.
Izjavo mora zadevna oseba izpolniti samostojno.
Dokumentu z vnaprejšnjimi določili za zdravniške ukrepe mora vsebovati vse osnovne podatke za identifikacijo deklaranta, natančneje: priimek in ime, kraj in datum rojstva, davčna številka - naslov, ki jih mora deklarant ustrezno izpolniti in podpisati.
V dokumentu lahko deklarant navede zanesljivo polnoletno osebo, ki ga zastopa pri stikih z zdravnikom in zdravstvenimi ustanovami in, ki mora v tem primeru tudi podpisati izjavo.
Dokument je potrebno osebno vročiti matičarju s kopijo osebnega dokumenta deklaranta in morebitnega zastopnika.
Matičar bo izdal potrdilo z datumom vložitve dokumenta in bo vpisal izjave v register za vnaprejšnja določila za zdravniške ukrepe.
Če želite vročiti vnaprejšnja določila za zdravniške ukrepe, se lahko dogovorite za termin s klicem na  št. 0481 / 477230.

Volontà alla cremazione e disposizioni per le ceneri

Qui il modulo in .pdf e in word per la dichiarazione di manifestazione di volontà alla cremazione e di disposizioni per le ceneri ai sensi degli artt. 41,42 e 43 della L.R. 21 ottobre 2011, n.12.

La dichiarazione, una volta compilata, va consegnata all'ufficio servizi demografici corredata di copia di un documento d'identità.