VOLILNI URAD

Urad skrbi za vzdrževanje in dopolnjevanje splošnih in posebnih volilnih imenikov, organizacijo volitev, register predsednikov volilnih enot, register skrutinatorjev in register ljudskih razsodnikov. Za vpis v register predsednikov volilnih enot ali skrutinatorjev je potrebno podati prošnjo tekom meseca oktobra v prvem primeru, oziroma meseca novembra v drugem primeru.

Urad skrbi za zbiranje podpisov za posvetovalne referendume in za zakonske predloge, ki izhajajo civilnih iniciativ.

Volilni urad izdaja:

  • potrdila o uživanju političnih pravic
  • potrdila o vpisu v volilne imenike
  • volilne izkaznice, na podlagi katerih posamezniki volijo

Prošnje za vpis v register skrutinatorjev je potrebno podati volilnem uradu do 30. novembra.

Prošnje za vpis v register predsednikov volilnih enot je potrebno podati volilnem uradu do 31. oktobra.

Prošnje za vpis ob letu ni potrebno ponovno oddajati.

Posodobitev registra ljudskih razsodnikov

Vsi občani, moški in ženske, s stalnim prebivališčem na območju občine, ki niso vpisani v register ljudskih razsodnikov in izpolnjujejo zahteve čl. 9 in 10, zakona z dne 10. aprila 1951, št. 287 za opravljanje nalog ljudskega razsodnika v porotnem sodišču in porotnem sodišču za pritožbe in ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 12, vabimo, da se prijavijo na občini najpozneje do julija 2017.

Obvestilo in prošnja za vpis v register