Otroške jasli

Zgodovina. Jasli v Ronkah so bile ustanovljene leta 1979 na pobudo občinske uprave, zaradi potrebe zaposlenih mater. Ponujene storitve, namenjene vzgoji in rasti otrok, temeljijo na strokovni pripravljenosti osebja.

Jasli so začele svojo dejavnost z 28 otroki, šestimi vzgojiteljicami in tremi kuharicami. Osebje se je usposabljalo na tečaju, ki so ga tedaj vodili predstavniki jasli iz Modene.  Kot posledica nizke natalitete se je v začetku 80-ih let število vpisov zmanjšalo.  Jasli so se prilagodile nastalemu položaju in se odprlo navzven, medtem ko je osebje nadaljevalo z izpopolnjevanjem. Tako je proti koncu ‘80 let, v sled družbeno-gospodarskih sprememb, število vpisanih otrok spet naraslo in prišlo je celo do nastanka čakalnih list.  Leta 1989 se je število vpisanih otrok povišalo na 30.  Medtem je sprejetje novega deželnega zakona o jaslih vneslo v delovanje jasli velike spremembe, ki so se odrazile tudi v priredbi notranjih prostorov stavbe v ulici Stagni, ki je po posegu postala še bolj udobna in prijetna.  Leta 1993 je občina imenovala odgovorno osebo za službo jasli. V vzgojnem pogledu sta se psiho-motorični delavnici pridružili še delavnica barv in igralnica zgodb, kasneje pa še ročna delavnica, delavnica simboličnih iger in delavnica glasbenih iger. Leta 1995, ob petnajsti obletnici ustanovitve, so jasli poimenovali Zmaj (l’Aquilone). Leta 1997 je število vpisanih otrok doseglo 33. Leta 1999 so bile jasli ponovno obnovljene in izboljšane. 

Nekaj informacij. V jaslih je trenutno vpisanih 40 otrok, starih od 6 mesecev do treh let; otrok lahko obiskuje jasli do leta, ko dopolni tri leta, običajno  do 31. julija ,razen v primeru, ko družina na podlagi utemeljenega razloga zaprosi za podaljšanje obiskovanja jasli za določeno obdobje tekočega leta.

Zaposlenih je 7 vzgojiteljic in drugo pomožno osebje.

Odpiralni čas. Jasli so odprte od 7.30 do 16.00 ure, od ponedeljka do petka, od prvega septembra do približno sredine julija. Jasli zaprejo med božičnimi in velikonočnimi prazniki ter približno za mesec v poletju.

Kje smo. Jasli se nahajajo v ulici A. Stagni 5. Lahko neposredno pokličete jaslči na telefonsko številko 0481/777008. Za vprašanja administrativne narave se obrnite na Urad za šolsko in predšolsko vzgojo

Vpisi. Vlogo za vpis vložite v Urad za šolsko in predšolsko vzgojo. Vpisi za prihajajoče šolsko leto običajno potekajo aprila/ maja.  Vlogo s predložite Uradu  za šolsko in predšolsko vzgojo. Obrazci so na voljo v mestni hiši (glej obrazce). Sprejemi v jasli se določijo na podlagi lestvice, ki je oblikovana z ocenani, ki so dodeljene s preučitvijo prošenj za vpis ali pa na podlagi prednostnih ocen.

Mesečnina.

Je namenjena kritju stroškov delovanja ustanove in je odvisna od pogostosti obiska otroka.  Mesečnino lahko plačate z nakazilom na zakladniški bančni račun občine z IBAN kodo IT56P0306912344100000300013 ali na poštni račun Area Servizi alla Persona z IBAN kodo IT82A0760112400001003295126.

Na podlagi ISEE obrazcev se določa ocene in kasneje mesečnino, zato bo 10 % obrazcev preverjenih s posebnim postopkom. Vsakemu obrazcu bo dodeljena številka, računalniški program bo naključno izbral številke obrazcev. Izbrani obrazci bodo posredovani finančni policiji (Guardia di finanza), ki jih bo preverila po določilih zakonodaje.

Več informacij je na voljo v Pravilnikih.

 

Contatti:

Telefono asilo nido: 0481 777008

indirizzo posta elettronica:  asilo.nido@comuneronchi.it

Attivazione servizio estivo sperimentale “Aquilone – Estate”

Si informa che verrà attivato il SERVIZIO ESTIVO SPERIMENTALE “AQUILONE – ESTATE” dal 29 giugno 2020 al 24 luglio 2020, con turni di quattro settimane.
Il servizio è rivolto esclusivamente a bambini frequentanti il nido comunale “L’Aquilone” nel corso dell’a.e. 2019/2020 ed è a numero chiuso; saranno ammessi come numero massimo 15 bambini per ciascun turno.
Le domande possono essere presentate al Comune dalle ore 9:00 del giorno 19 giugno 2020 alle ore 12:30 del giorno 24 giugno 2020 via mail o via P.E.C. all’Ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegate la carta di identità e il patto di corresponsabilità debitamente sottoscritto.
Non verranno prese in considerazione domande prive degli allegati né domande presentate prima o dopo i termini sopra specificati.
Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda l’ufficio istruzione darà tempestiva comunicazione dell’accoglimento della domanda tramite mail.


TARIFFA
Con delibera giuntale n. 86 dd. 15 giugno 2020 si è stabilita una tariffa settimanale di € 75,00.

Di seguito sono scaricabili:
-    Modello di domanda
-    Patto di corresponsabilità
-    Nota informativa
-    Linee guida regionali approvate con DGR 804/2020

 

Iscrizioni all’asilo nido per l'anno educativo 2020/2021

Si informa che è possibile presentare domanda di iscrizione all’asilo nido nel periodo dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020.

Vista la situazione epidemiologica in corso, le domande potranno essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

-          all’Ufficio Protocollo del Comune ALL'INDIRIZZO MAIL: protocollo@comuneronchi.it

-           invio postale (LA DOMANDA DOVRA’ COMUNQUE PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL 12 GIUGNO 2020)

-           invio tramite posta certificata (quella ordinaria non ha valore legale) all’indirizzo P.E.C.: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Solo in caso di assoluta impossibilità ad inoltrare la domanda di iscrizione con una delle modalità sopra indicate è possibile contattare la dott.ssa Anna Novelli dell’ufficio istruzione al n. 0481/477256 al fine di fissare un appuntamento.

Qui il modello di domanda in .pdf e in .doc e la relativa nota informativa.

Per ulteriori informazioni e/o maggiori dettagli in merito al servizio nido comunale, il personale educativo è a disposizione dalle 10.00 alle 12.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì al numero: 0481/777008.

BONUS NIDO INPS 2020

I genitori dei bambini frequentanti gli asilo nido possono chiedere il bonus nido INPS che dal 2020 prevede un abbattimento, sulla fattura presentata, di € 272,72 al mese per ISEE inferiori a € 25.000,00, di € 227,27 per ISEE compresi tra € 25.000,00 ed € 40.000,00, e di € 136,37 per famiglie con ISEE superiori ad € 40.000,00.

Per maggiorni dettagli visitate il sito dell'INPS e impostate la ricerca scrivendo "Bonus asilo nido":

Per l'anno 2020 il termine di presentazione è 31.12.2020

Določbe o cepljenju

V skladu z nujnimi določbami o cepljenju (UZM 73/2017 preoblikovan v zakon 119/2017) za dostop do vrtca morajo starši obvezno predložiti dokaz o izpolnjevanju obveznosti cepljenja.
Dokumenti, ki jih lahko urad sprejema so naslednji: kopija knjižice o cepljenju overjene s strani ASL (pristojnega lokalnega zdravstvenega urada), certifikat o cepljenju ali potrdilo o vsakem opravljenem cepljenju, ki ga izda ASL ali pa lahko izpolnite nadomestno dokazilno izjavo, ki je na voljo v jaslih.
V primeru, da zahtevani dokumenti ne bodo predloženi, bo odgovorna oseba za jasli obvestila zdravstveni urad.
Obveznost je izvršena v skladu z navedbami državnega koledarja cepljenja glede na vsako leto rojstva in je na voljo v tem obvestilu  (dostopno na spletni strani Ministrstva za zdravje na povezavi www.salute.gov.it/vaccini).

 

Abbattimento rette per l'anno educativo 2020/2021

Si informa che è stato emanato il Regolamento regionale per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia.

Per l’anno educativo 2020/2021, il Regolamento prevede la possibilità di presentare la domanda esclusivamente on line tramite il sistema istanze on line. Il termine di presentazione delle domande, vista l’emergenza epidemiologica covid-19, è stato prorogato fino al 30 giugno 2020.

Si invitano le Famiglie a:

•richiedere SPID secondo le modalità indicate al seguente link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

•oppure ad attivare la Carta Regionale dei Servizi (CRS) https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/FOGLIA4/

necessari alla presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni è possibile accedere al sito della Regione al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/

Si precisa che la domanda per abbattimento rette può essere presentata solo dopo aver iscritto il minore al nido.

Abbattimento rette nidi - a.e. 2019/2020 - comunicazioni relative al contributo nel periodo maggio-agosto 2020

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. 6/2020 ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie: in particolare, le famiglie beneficiarie dei contributi alla data del 30 aprile 2020 (sia contributi regionali di cui alla L.R. n. 20/2005 art. 15, sia contributi di cui al Fondo Sociale Europeo) possono richiedere il rimborso di spese sostenute nel periodo maggio – agosto 2020 per i servizi educativi previsti dall’art. 9, commi 3-6, della L.R. n. 6/2020 (servizi di baby sitting o acquisto di servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità), di cui al link:

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2020&legge=6&ID=art9&lista=0&fx=lex

I rimborsi delle spese, riconosciuti nella misura massima dell’importo del beneficio concesso mensilmente, saranno erogati direttamente ai beneficiari, che dovranno  presentare apposita domanda esclusivamente online (è necessario essere in possesso di SPID o Carta regionale dei servizi abilitata all’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione), ed allegando la documentazione relativa alla spesa sostenuta ed alle ricevute di pagamento.
Le modalità di presentazione delle domande sono in fase di definizione da parte della Regione.
I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:
-    entro il 15 luglio 2020 per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno 2020
-    entro il 15 settembre 2020 per le spese sostenute nei mesi di luglio ed agosto 2020.

Per ulteriori informazioni:

email: servizisociali@comune.monfalcone.go.it - tel. 0481 494600

N. messo a disposizione dalla Regione a supporto delle famiglie: 040 3775252

 

Obrazec za opravičilo odsotnosti (v italijanskem jeziku)

Odbitek stroškov otroških jasli v davčni napovedi

Urad za izobraževanje sporoča, da je za odbitek stroškov za otroške jasli v davčni napovedi, zadošča dostaviti položnico z navedbo imena otroka, starša, obdobja obiskovanja vrtca, plačani znesek in dokazilo o plačilu.
Urad za izobraževanje po, po navodilih odgovorne osebe, ne izdaja nobenih potrdil v zvezi s tem, saj je za odbitek stroškov za jasli dovolj dostaviti položnico, ki jo mesečno prejmejo družine, kot smo že navedli zgoraj.

Za namen znižanja stroškov plačila otroških jasli pri davčni napovedi, se upošteva vse PLAČANE položnice v preteklem koledarskem letu (od 1. januarja do 31. decembra).

Urad za izobraževanje sporoča, da bo od leta 2018 torej od davčne napovedi 730/2018 za leto 2017, bo občina Ronke, na podlagi pravnih in davčnih določb, pošiljala v elektronski obliki podatke o plačilih davčni upravi (vsako leto do 28. februarja).
Starš plačnik bo že imel vnesene podatke v predhodno izpolnjenem obrazcu 730 (v vrstici E8 koda 33), ki je dostopen na spletni strani davčne uprave.
V primeru, da ne želite, da so podatki o nakazilih vidni na predhodno izpolnjenem obrazcu davčne napovedi 730, morate to sporočiti Agenciji za javne prihodke (z obrazcem ki je dostopen na spletni strani davčne uprave) do 28. februarja vsakega leta.

Smernice za preprečevanje zadušitve zaradi hrane pri otrocih