Šolski prevoz

Šolski prevoz je na podlagi individualne zahteve, na razpolago vsem otrokom in učencem, ki zanjo zaprosijo in ki obiskujejo otroške vrtce, osnovne in nižje srednje šole, ki se nahajajo na občinskem teritoriju (enosmerni prevoz za  tiste, ki imajo brate in sestre v drugih šolah v Ronkah ali živijo na območjih z omejenimi mobilnostmi, zaradi oddaljenosti od I.C. "Leonardo Da Vinci", zaradi delovnega časa ali pomanjkanja vozil v družini).

Prijave je potrebno oddati / poslati do 26. junija 2020.

Prošnje, oddane po omenjenem roku, bodo sprejete le, če bodo na voljo prosta mesta, kot določa 6. člen Pravilnika o opravljanju storitve.

Poudarjamo, da bo vsaka sprememba (vključno s prenehanjem uporabe storitve) odobrena le na podlagi poprejšnjega pisnega obvestila, ki ga pošlje uporabnik, in sicer z veljavnostjo od datuma prejema obvestila.

Če ni oddano pisno obvestilo, ostanejo v veljavi pogoji, ki jih je uporabnik navedel v trenutku vpisa, ki je veljaven vse do pisnega preklica.

TARIFE in dohodkovne skupine ISEE za znižanje stroškov za šolsko leto 2020/2021, potrjene s sklepom odbora št. 238 z dne 18.11.2019:
a) mesečna tarifa za prevoz šolskih otrok, ki imajo stalno bivališče v občini Ronke, ki stanujejo v občini Ronke ali ki se poslužujejo postaj, ki se nahajajo na območju Ronk, v vrtce, osnovne in nižje srednje šole:

    celotna pot (povratna) -  17,00 EUR

    polovična pot (samo odhod ali samo povratek) -  10,00 EUR

b) mesečna tarifa za prevoz šolskih otrok, ki imajo stalno bivališče v eni od občin, s katerimi ima občina Ronke sklenjen sporazum o prevozu šolskih otrok, oziroma za otroke, ki pridobijo dovoljenje župana občine, v kateri bivajo, v vrtce, osnovne in nižje srednje šole: celotna pot (povratna) -   40,00 EUR

polovična pot (samo odhod ali samo povratek) -  29,00 EUR     

Opomba: Za prvi in zadnji mesec uporabe prevoza bo mesečna tarifa zaračunana le v primeru uporabe, ki presega 10 (deset) dni.

Oprostitev samo za občane Občine Ronke:

- invalidi (ki imajo potrdilo v skladu z Z 104/1992);

- ekonomsko socialno ogroženi uporabniki, o katerih poroča socialna služba;

Olajšava tarife samo za občane Občine Ronke:

- 50% znižanje tarife na zahtevo za uporabnike z ISEE gospodinjske skupnosti, ki ne presega 8.000 EUR;

- 50% znižanje tarife na zahtevo za uporabnike z ISEE gospodinjske skupnosti med 8.001 in 18.000 od drugega otroka, ki tudi uporablja storitev šolskega avtobusa.

Storitev prevoza šolskih otrok je potrebno plačati v enem obroku, in sicer najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto,  z nakazilom na poštni račun Sektorja osebnih storitev koda IBAN IT82A0760112400001003295126.

Obrazci ISEE

5% predstavljenih ISEE obrazcev za zahtevo 50-odstotnega popusta na tarifo, bodo predmet vzorčnih pregledov. Preverjanje se izvede tako, da se vsakemu obrazcu dodeli številka, nato pa se s pomočjo računalniškega programa za generiranje naključnih števil izvleče 5 % številk, ki jih je treba preveriti. Izbrani vzorci bodo poslani Finančni policiji (Guardia di Finanza) za izvajanje pregledov, kot jih predvideva zakon.

Iscrizioni anno scolastico 2020-2021

Si informa che è possibile presentare domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico dal 15 maggio 2020 al 26 giugno 2020.
Vista la situazione epidemiologica in corso, le domande potranno essere presentate esclusivamente:
-     tramite e-mail o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it
-     invio postale (la domanda dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza del 26 giugno 2020)  
Solo in caso di assoluta impossibilità ad inoltrare la domanda di iscrizione con una delle modalità sopra indicate è possibile contattare la dott.ssa Maura Marangon dell’Ufficio Istruzione al n. 0481/477271 al fine di fissare un appuntamento.
ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’: Ai sensi dell'art.38 del T.U in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 di data 28/12/2000 le istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

 

Obrazci za šolsko leto 2020/2021

Trasporto scolastico 2019-2020: Rimborso COVID-19

L'Amministrazione Comunale ha disposto il rimborso della tariffa pagata e non usufruita per il servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano o hanno frequentato le scuole del territorio e che non hanno potuto utilizzare lo scuolabus a causa della chiusura delle scuole in seguito all'EMERGENZA COVID-19.
Per la restituzione di quanto dovuto compilare il modulo e restituirlo esclusivamente via mail all’indirizzo: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it specificando il codice IBAN per il versamento.
Alla richiesta dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità.

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare il numero  0481- 477271, istruttore amministrativo dott.ssa Maura Marangon.