Zasebna gradnja

VODJA: geom. Claudia Altran

TELEFON: 0481 477216

E-POŠTA: edilizia.privata@comuneronchi.it

SPREJEM PO PREDHODNEM DOGOVORU na številki 0481-477245 -216 

OSEBJE:

 • Strokovno-tehnični svetovalec geom. Gianluca Betelle (Ronke zahod, Soleščan,  Industrijska cona)

          Telefon: 0481– 477217

          E-POŠTA:  gianluca.bettelle@comuneronchi.it  

 

 • Strokovno-tehnični svetovalec geom. Caterina Storni (Ronke vzhod, Romjan, Selce)

         TELEFONO: 0481– 477246

          E-POŠTA: caterina.storni@comuneronchi.it

Uradne ure

Glej tukaj

Pristojnosti

Urad za zasebno gradnjo je pristojen za tehnično - upravne postopke, ki jih zahtevajo veljavni predpisi, zlasti:

 • Skrbi za ugotovitveni postopek in izdajo upravne odločbe na področju gradbeništva (dovoljenja za gradnjo in s tem povezana okoljska dovoljenja), vključno z vidiki okoljske narave. Za slednje, po potrebi, je predviden posvet s tehnikom, ki je zaposlen v uradu za onesnaževanje okolja in odpadke. 
 • Skrbi za ugotovitveni postopek in izdajo upravnih odločb na področju gradbeništva v sporazumu z Občino.
 • Skrbi za ugotovitveni postopek in izdajo upravnih odločb na področju prijave začetka dejavnosti, gradbena dovoljenja, tudi začasna.
 • Skrbi za vse inšpekcije, povezane z dejavnostmi iz prejšnjih točk
 • Skrbi za proučevanje zahtevkov in izdajanje Zagotovil o bivalnih pogojih in Ustrezne opremljenosti
 • Pomoč tehniku, ki je odgovoren za izdajo končnih aktov na področju gradbenih odpustov
 • Prenese upravne odločbe pristojnim občinskim uradom (Demografska služba, Finančna služba in Služba davčnih prihodkov)
 • Spremlja in razvija mesečno statistiko, ki je posredovana Gospodarski, industrijski, obrtni in kmetijski zbornici, in letno statistiko, ki je posredovana davčnemu registru
 • Podpora in tajništvo Gradbeni komisiji in Integrirani gradbeni komisiji vključno s posodabljanjem in izplačilom prisotnosti in imenovanje komisij
 • Sodelovanje z občinskimi uradi za izdajo mnenja in preverjanje skladnosti novogradenj
 • Dejavnosti za namene, ki jih določajo črke c), d), e) in f) 21. člena DZ 24/2006
 • Preverjanja na kraju samem in izdelava izjave za  Združitev gospodinjske skupnosti
 • Preverjanja na kraju samem in izdelava izjave za Tehnično testiranje za dodelitev socialnih stanovanj
 • Preverjanje, nadzor in izdaja mnenja za rabo zasebnega dvigala
 • Preverjanje in izdaja dovoljenja za naprave za točenje goriva, podpora pri izvršitvi in preizkusu
 • Pomoč davčnemu uradu za nadzor davka ICI in TIA.
 • Dovoljenja za odprtje zasebnih zdravstvenih ustanov, z upoštevanjem UPR št. 203, z dne 24. 05. 1988 in norm na področju kakovosti zraka, itd.
 • Sodeluje z uradom mestnega redarstva in pravnim uradom za pristojnosti v zvezi z varstvom okolja.

Tajniške pristojbine za gradbeno dokumentacijo

Sklep Občinskega odbora št. 276, z dne 20. 12. 2019 določa znesek in način plačila tajniške pristojbine za gradbeno dokumentacijo.

Tukaj Gradivo

 

Način oddaje Enotnega dokumenta o regularnosti plačevanja prispevkov - D.U.R.C.

DURC se lahko odda v ORIGINALU, ali v VERODOSTOJNI  KOPIJI, ki mora poleg FOTOKOPIJE vsebovati samo-izjavo, oddano na obrazcu za NADOMESTNO IZJAVO OVERJENEGA AKTA, ali pa prek predložitve originala, ki ga uporabnik prinese na vpogled v urad. 

 

Gradbeno dokumentacijo za trgovinske dejavnosti s prodajalno površino večje od 400 kvadratnih metrov (srednji in veliki trgovci), dokumentacijo za gospodarske dejavnosti in dokumentacijo za pridobitev dovoljenj za odprtje ali spremembo cestnih sistemov bencinskih črpalk, predložite na SKUPNO OKENCE ZA PROIZVODNE DEJAVNOSTI v Urad za trgovino Občine Ronke.  

 

OBVESTILO - obveznost poročanja predhodne prijave, na podlagi 90. člena ZU 81/2008

Naročnikom, odgovornim osebam n podjetjem opozarjamo o obveznosti predhodne prijave, ki jo določata 90. in 99. člena ZU 81/2008, na področju varovanja zdravja in varnosti na delovnih mestih.

»Naročnik ali oseba, odgovorna za delo, tudi če je delo dodeljeno enemu samemu podjetju ali samozaposleni osebi: - organu koncedentu, pred začetkom del, ki jih zajema gradbeno dovoljenje ali pritožba na začetku opravljanja dejavnosti, posreduje kopijo predhodne prijave iz 99. člena, Potrdilo o rednem plačevanju prispevkov podjetij in samozaposlenih, ob upoštevanju desetega odstavka 16-bis člena UZM št. 185, z dne 28. 1. 2009, potrjenega in spremenjenega z zakonom št. 2 z dne 28. 1. 2009, in izjavo, da je bila preverjena nadaljnja dokumentacija iz točk (a) in (b).
 
Vsebina predhodne prijave iz 99. člena in XII. priloge
1. Datum izjave
2. Naslov gradbišča
3. Naročnik (ime, priimek, davčna številka in naslov).
4. Narava zgradbe.
5. Oseba, odgovorna za dela (ime, priimek, davčna številka in naslov).
6. Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta (ime, priimek, davčna številka in naslov).
7. Koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (ime, priimek, davčna številka in naslov).
8. Predvideni datum začetka dela v gradbišču.
9. Predvideno trajanje dela v gradbišču.
10. Največje predvideno število delavcev v gradbišču.
11. Predvideno število podjetij in samozaposlenih na gradbišču.
12. Identifikacija, davčna številka ali identifikacijska številka za DDV že izbranih podjetij.
13. Celotni predvideni znesek za dela (evro).

Obvestilo glede posegov na javni površini

Vlagatelje in profesionalce obveščamo, da je treba najprej obvezno pridobiti dovoljenje za posege na javni površini, ko gre za dela, ki lahko vplivajo na javno lastnino, zato je to dovoljenje obvezno priložiti hkrati z obvestilom o začetku gradbenih del in v vsakem primeru pred začetkom dela.

Spremembe dz 19/2009 - gradbeni zakonik

Izpopolnjevanje spleta 16. januarja 2013

Spremembe Dz 19/2009 - Gradbeni Zakonik  

Strokovnjake in vlagatelje obveščamo, da dne 28. 12. 2012 je stopil v veljavnost DZ št. 26 z dne 21. 12. 2012, ki uvaja pomembne novosti na gradbenem področju.

Poudarja se predvsem spremembe ureditve Prijave o začetku dejavnosti (DIA) - gradnja, ki jo nadomešča Certificirano sporočilo o začetku dejavnosti (SCIA) - gradnja.

V pričakovanju deželnih določb glede sprememb obrazcev, Urad za zasebno gradnjo sprejema obrazce DIA - gradnja, ki je spremenjen po potrebi.

Urad ostane na razpolago za razlage in pojasnila.

Pravilnik o izvajanju dz 19/2009 - gradbeni zakonik

»Obveščamo, da je bil objavljen Pravilnik o izvajanju DZ 19/2009 - GRADBENI ZAKONIK na Uradnem listu - 1. Redni dodatek Deželnega UL št. 5 z dne 1. 2. 2012.

Zato, od dneva uveljavitve (2. 2. 2012), bo gradbena dokumentacija predložena z obrazci v prilogi Pravilnika, ki je na voljo na spletni strani Dežela FJK/ Uradni list«.

Povezava: www.regione.fvg.it

 

On line je nova uradna spletna stran Nadzora kulturne dediščine, arhitekture kot izraz kulture in varstvo okolja Furlanije Julijske krajine

Objavili so novo spletno stran Nadzora kulturne dediščine, arhitekture kot izraz kulture in varstvo okolja Furlanije - Julijske www.sbeap.fvg.beniculturali.it, ki obvešča in pomaga državljanom v odnosih z javno upravo.
V tej elektronski publikaciji sta Dostopnost in preglednost merili za utrjevanje odnosa z uporabniki in ozemljem.
Na voljo so postopkovna navodila in obrazci, ki jih je mogoče prenesti za začetek postopka izdajanja dovoljenj, stiki in navedba višjih uradnikov na območjih za neposrednejše razmerje z našim Inštitutom in številne druge informacije.

 

2017 Novi skupni deželni obrazci za gradnjo

Od 7. septembra 2017 so veljavni novi skupni deželni obrazci za področje gradnje, ki priznava spremembe, ki jih uvaja DZ 29/2017 (Uredba št. 6009/TERINF z dne 7. 9. 2017). Za več informacij glej spletno stran dežele Furlanije - Julijske krajine na povezavi: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/FOGLIA2/modulistica/modulistica.html.

Obveščamo, da v skladu z Deželno uredbo št. 6611 z dne 15. 12. 2016, od 1. januarja 2017 je obvezna uporaba novih skupnih deželnih obrazcev za področje gradnje, veljavne za enotno okence za gospodarske dejavnosti (za postopke v zvezi s proizvodnimi poslopji ali mešanimi stanovanjsko-proizvodnimi poslopji v pristojnosti enotnega okenca). Za več informacij glej spletno stran dežele Furlanije - Julijske krajine na povezavi: (http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-edilizia-regionale-00001/) s klikom na: Modulistica regionale unificata per l'edilizia in formato .odt. Vloge je treba podpisati digitalno in elektronsko posredovane Enotnemu okencu za gospodarske dejavnosti.

Celovita ureditev na področju varovanja tal in uporabe vodnega okolja

Nove določbe za uporabo načela vodne invariance iz črke k) prvega odstavka 14. člena deželnega zakona št. 11 z dne 29. Aprila 2015 (Celovita ureditev na področju varovanja tal in uporabe vodnega okolja).

Ob upoštevanju uveljavitve zgoraj omenjene Uredbe, je na voljo vzorec izjave, ki ga priložite gradbenemu načrtu, za prejem potrdila in morebitnega pooblastila.

Pooblaščeni odbornik

Roberto Fontanot

Sprejema v sredo po predhodnem telefonskem dogovoru na:  0481 477245